Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České
republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění
pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se
zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po
úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu
s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně
dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné
žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné
další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje
zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve
formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy info@arango.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém
potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za
účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu
lze uzavřít v českém jazyce.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních
podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného
zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě
prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015.